Kouvola on Suomen suurin varuskuntakaupunki. Täällä toimivat Karjalan prikaati sekä Utin jääkärirykmentti. Varuskunta työllistää monia, näkyy katukuvassa ja tuo alueelle myös erityisosaamista.

Karjalan prikaati

Karjalan prikaati, KARPR, on maavoimien suuri joukko-osasto, joka edustaa kaikkia maavoimien aselajeja. Prikaatin päätehtävänä on kouluttaa sodanajan joukkoja Suomen puolustusvoimille. Karjalan prikaati sijaitsee Kouvolan Vekaranjärvellä ja komentajana toimii prikaatikenraali Jyri Raitasalo.

Prikaatiin kuuluu kuusi joukkoyksikköä:
• Kymen jääkäripataljoona
• Karjalan tykistörykmentti
• Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
• Kymen pioneeripataljoona
• Itä-Suomen viestipataljoona
• Karjalan huoltopataljoona

Organisaatioon kuuluu lisäksi Karjalan prikaatin esikunta sekä suoraan apulaiskomentajan alaisuudessa toimivat Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen aluetoimistot.

Karjalan prikaati ylläpitää operatiivista valmiutta, vastaa Kaakkois-Suomen sotilaallisesta puolustuksesta sekä kouluttaa asevelvollisia. Vekaranjärveltä löytyvät kaikki maavoimien kuusi aselajia. Prikaatilla on kyky vastata valmiudesta alueellaan. Prikaatin koulutus- ja harjoitusjärjestelmä vastaa valmiuden, joukkotuotantotehtävien ja raivaamisen valtakunnallisten kurssien vaatimuksiin. Karjalan prikaati on merkittävä alueellinen vaikuttaja viranomaisyhteistyössä, asevelvollisuusasioissa ja maanpuolustustyössä.

Karjalan prikaatin rauhan ajan päätehtävänä on kouluttaa sodan ajan joukkoja Suomen puolustamista varten. Varusmiehiä palvelee prikaatissa vuosittain noin 4000 ja henkilökuntaan kuuluu noin 600 henkilöä. Prikaatilla on noin 3000 hehtaaria harjoitusalueita ja Pahkajärven ampuma-alue, joiden koulutusolosuhteet ovat erinomaiset. Tämä mahdollistaa tehokkaan, monipuolisen ja ennen kaikkea mielenkiintoisen koulutuksen, niin varusmiehille kuin myös henkilökunnalle.

INFO
• Varusmiehiä noin 4000.
• Saapumiserän vahvuus 2000.
• Henkilöstöä lähes 600.
• Sotilaallisia harjoituksia yli 200/vuosi.

Karjalan prikaati


Utin jääkärirykmentti

Utin jääkärirykmentti kuuluu Suomen kansallisen puolustuksen terävimpään kärkeen. Rykmenttiin on keskitetty Puolustusvoimien erikoisjoukko- ja helikopteritoiminta sekä näitä kahta tukevat toimialat. Utin jääkärirykmentin komentajana toimii eversti Jussi Kosonen.

Rykmentti harjoittelee ja valmistautuu toimimaan koko Suomen alueella. Näkyvin osa toimintaa ovat NH90-kuljetushelikopterit ja MD500-kevythelikopterit. Yhteistoimintaa on kaikkien maavoimien joukkojen kanssa sekä meri- ja ilmavoimien yksiköiden kanssa. Lisäksi rykmentillä on kiinteää yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa sekä kansainvälisten liittolaisten ja kumppanien kanssa.

Rykmentin kokoonpanoon kuuluvat esikunnan lisäksi:
• Erikoisjääkäripataljoona
• Helikopteripataljoona
• Tukipataljoona.

Utin jääkärirykmentin toiminnan painopiste on palkatun henkilöstön ammattimaisessa suorituskyvyssä, mikä näkyy myös joukko-osaston henkilöstörakenteessa. Rykmentissä on yhteensä noin 460 palkattuun henkilöstöön kuuluvaa sotilasta ja siviiliä.

Varusmiehiä rykmentti kouluttaa vuosittain noin 320 kahdessa yksikössä, Erikoisjääkäripataljoonaan kuuluvassa Laskuvarjojääkärikomppaniassa sekä Huoltokeskukseen kuuluvassa Tukikomppaniassa.
Laskuvarjojääkärikomppaniaan varusmiehet valitaan erillisen hakumenettelyn ja valintakokeen kautta. Tukikomppanian varusmiehistä suurin osa tulee kutsuntojen kautta, joskin osa erityistehtävistä täytetään erillisten hakumenettelyjen kautta.

Rykmentillä on korkea valmius antaa virka-apua muille viranomaisille, ja se osallistuu tarvittaessa kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin.

INFO

  • Puolustusvoimien erikoisjoukkojen koulutus on keskitetty Utin jääkärirykmenttiin
  • Kaikki puolustusvoimien 20 NH90-kuljetushelikopteria ja seitsemän MD500-helikopteria on sijoitettu Uttiin
  • Rykmentin organisaatio mahdollistaa nopean reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin, normaaliolojen häiriötilanteisiin sekä laaja-alaisiin uhkiin
  • Utin jääkärirykmenttiä voidaan käyttää joustavasti Puolustusvoimien lakisääteisissä tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla.
NH90-helikopteri Fastrope köysilaskeutuminen

Päivitetty 24.4.2024